Audyty Informatyczne

Audyt bezpieczeństwa informacji

Specjalizujemy się zarówno w usługach doradczych z zakresu Bezpieczeństwa IT jak i w kompleksowych wdrożeniach systemów bezpieczeństwa w oparciu o normy ISO:27001 i ISO19777 oraz Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz.1228. w naszej ofercie znajdują się kompleksowe analizy przedwdrożeniowe, wdrożenia wymogów UOODO, UOOIN, ISO27001, audyt istniejących rozwiązań, stałe usługi doradcze, czy szkolenia dla pracowników z Bezpieczeństwa IT i tematów pokrewnych. Tworzymy i weryfikujemy dokumenty Firmy takie jak Polityka Bezpieczeństwa oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Firmy.

Audyty polityki bezpieczeństwa informacji

Podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych. z tego względu naszym Klientom oferujemy usługę, w skład której wchodzi: audyt zerowy stanu zastanego, identyfikację przetwarzanych zbiorów danych osobowy oraz systemów służących do ich przetwarzania, stworzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym „Polityki bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”, przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Jeżeli posiadają Państwo tego typu dokumenty możemy je zweryfikować pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i normami międzynarodowymi